08.10.2019

Съобщение

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА ДОСПАТ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

Във връзка с Протоколно решение на ЦИК и постъпило писмо от ЦИК в ОИК Доспат с вх.№ОИК-77/07.10.2019 г., публикуваме на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с които може да се запознаете, както следва:

1.Образец на Бюлетина Кмет на Община

2.Бюлетина образец за Общински Съветници

3.Бюлетина образец Кметство Барутин

4.Бюлетина образец Кметство Бръщен

5.Бюлетина образец Кметство Змейца

6.Бюлетина образец Кметство Късак

7.Бюлетина образец Кметство Любча

8.Бюлетина образец Кметство Црънча

27.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание - Разглеждане на постъпили Жалби в ОИК Доспат

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 27.10.2019 г. от 16.30 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на постъпили Жалби в ОИК Доспат.

2. Вземане на Решения по тях.

26.10.2019

Съобщение - Смяна в състава на СИК и ПСИК, Списък с представители от ПП "ГЕРБ"

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2019 г. от 12.00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на Секционна избирателна комисия №211000006 и  ПСИК №211000013, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Публикуване на интернет страницата на ОИК Доспат Списъка с упълномощените представители на ПП „ГЕРБ” в Община Доспат за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

3. Вземане на Решения.

24.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24.10.2019 г. от 12.30 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

         1. Определяне и назначаване на един сътрудник към Общинска избирателна комисия Доспат, във връзка с Решение на ЦИК №616-МИ от 15.08.2019 г.

          2. Вземане на Решение.

23.10.2019

Съобщение - РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ, СПИСЪК С ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОИК ДОСПАТ

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 23.10.2019 г. от 12.40 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община на ПП „Движение за права и свободи” за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

2. Разглеждане и публикуване на интернет страницата на Списъка с упълномощени представители на ПП "ДПС" за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

3. Вземане на Решения.

22.10.2019

Съобщение - Замяна на член в Секционна избирателна комисия

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 22.10.2019 г. от 12.30 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Замяна на член в Секционна избирателна комисия №211000007 с.  Црънча - „Кметство Црънча” за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Вземане на Решение.

21.10.2019

Съобщение - РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ОИК ДОСПАТ

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 21.10.2019 г. от 12.00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство с. Црънча на ПП „Съюз на демократичните сили” за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

2. Вземане на Решение.

18.10.2019

Съобщение за обучение на членовете на СИК и ПСИК

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА ДОСПАТ

ОИК Доспат уведомява, че на 23 октомври 2019 г. (сряда) от 15.30 часа, в Салона на НЧ "Иван Вазов" - гр. Доспат, ще се проведе обучение на членовете на СИК и ПСИК, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

17.10.2019

Съобщение - Гласуване с Подвижна избирателна кутия

          ОИК Доспат уведомява, че до 21.10.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, имат възможност да подадат Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. В Заявлението се посочват: трите имена; ЕГН; постоянен или настоящ адрес и се прилага копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/. Заялението по образец /Приложение №17-МИ от изборните книжа/ се подава в Община Доспат, където ще бъде осигурено и дежурство в почивните дни на 19 и 20.10.2019 г. от 9.00 до 17.00 ч.

          Във връзка с вече подадени такива заявления, ОИК Доспат с Решение №72-МИ от 15.10.2019 г. - Назначи Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Доспат за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

15.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 15.10.2019 г. от 12.00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Назначаване на Подвижна секционна избирателна комисия в Община Доспат за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Вземане на Решение.

11.10.2019

Съобщение - РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ОИК ДОСПАТ

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

 1. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 2. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.
 5. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).
 6. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията за общия брой на застъпниците.
11.10.2019

Съобщение - РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ОИК ДОСПАТ

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 11.10.2019 г. от 17:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници на Коалиция „БСП за България” за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

2. Вземане на Решение.

08.10.2019

Съобщение до избирателите

          На 12 октомври 2019 г. изтича срокът, в който избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26-04.2019 г. Заявлението се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. Заявлението (Приложение №13-МИ).

          На 12 октомври 2019 г. изтича срокът, в който избирател с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №17-МИ), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

08.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с Заповед №А-600/08.10.2019 г. на вр.и.д. кмет на Община Доспат, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 08.10.2019 г. от 17.00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне числеността на Подвижната избирателна секция за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Вземане на Решение.

07.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 07.10.2019 г. от 12.30 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

 

1. Замяна на член в Секционна избирателна комисия №211000005 с.  Барутин - Народно читалище „Васил Коларов” за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. Вземане на Решение.

02.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 02.10.2019 г. от 17:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№ОИК-75/02.10.2019 г. от входящия Дневник на ОИК Доспат за отказ на кандидат от листата за общински съветници на Коалиция БСП за България.

2. Вземане на Решение.

27.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание

На основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, председателят на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 28.09.2019 г. от 13:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” №3. 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Назначаване на Секционните избирателни комисии в Община Доспат за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

2.Вземане на Решения.

 

 

24.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24.09.2019 г. от 17:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец”     №3. 

ДНЕВЕН РЕД

     1. Разглеждане на постъпили Предложения от Политически партии и Коалиции за регистрация на кандидатски листи и кандидат кметове  за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г..

     2. Вземане на решения.

 

23.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 23.09.2019 г. от 16:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 3. 

ДНЕВЕН РЕД

     1. Разглеждане на постъпили Предложения от Политически партии и Коалиции за регистрация на кандидатски листи и кандидат кметове  за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г..

     2. Вземане на решения.

 

21.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 21.09.2019 г. от 16:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 3. 

ДНЕВЕН РЕД

     1. Разглеждане на постъпили Предложения от Политически партии и Коалиции за регистрация на кандидатски листи и кандидат кметове  за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г..

     2. Вземане на решения.

 

16.09.2019

Заседание на комисията

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 16.09.2019 г. от 17:30 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 3. 

ДНЕВЕН РЕД

     1. Разглеждане на постъпили Заявления от Политически партии и Коалиции за регистрация и участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г..

 1. Вземане на решения.

 

16.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Доспат за регистрация на кандидатските листи

за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Доспат,

започва от 10,00 ч. на 17 септември (вторник) 2019 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на

кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници

и за кметове в община Доспат

е 17,00 ч. на 24 септември (вторник) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК-Доспат,

находящ се на адрес: гр. Доспат, п.к. 4831 , ул. „Здравец” № 3

в залата на Общински съвет Доспат.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 10,00 до 17,00 ч.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа

за общински съветници на технически носител.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 100-МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Доспат за предаване на избирателните списъци от произведените избори за общински съветници и кметове на 03.11.2019 г. в ТД ГРАО, гр. Смолян.

 • № 99-МИ / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗМЕИЦА

 • № 98-МИ / 04.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЪСАК

всички решения