05.06.2018

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 06.06.2018 г. от 17:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 3. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

     1.Разглеждане постъпило Уведомление от Председателя на Общински Съвет -Доспат за прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на основание чл.30,ал.4,т 3 от ЗМСМА, и обявяване за избран следващия от листата.
    2. Вземане на решения.

31.03.2016

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 31.03.2016 г. от 16:30 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 3. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

     1.Разглеждане постъпило Уведомление от Председателя на Общински Съвет -Доспат за прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на основание чл.30,ал.4,т 3 от ЗМСМА, и обявяване за избран следващия от листата.
    2. Вземане на решения.

05.01.2016

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 08.01.2016 г. от 16:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 3. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

     1.Разглеждане постъпило Уведомление от Председателя на Общински Съвет -Доспат за прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на основание чл.30,ал.4,т 3 от ЗМСМА, и обявяване за избран следващия от листата.
    2. Вземане на решения.

23.12.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Във връзка с Решение №2901-МИ от 25.11.2015г на Централната Избирателна Комисия и Заповед №А-132 от 18.12.2015г на Кмета на Община Доспат инж.Елин Радев,  обявява определеното помещение за ОИК-Доспат , което се намира на ул.Здравец№3 в сграда №2 на Общинска Администрация -Доспат етаж3 ,стая№3. Телефон за връзка 0892211230

17.11.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 18.11.2015 г. от 15:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 2. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

     1.Постъпило Уведомление от Председателя на Общински Съвет -Доспат за прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на основание чл.30,ал.4,т 3 от ЗМСМА, и обявяване за избран следващия от листата.
    2. Вземане на решения.

06.11.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 06.11.2015 г. от 15:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 2. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

     1.Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник,поради избирането му за кмет на Община Доспат и обявяване за избран следващия от листата.
    2. Вземане на решения.

 

05.11.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателя на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява всички заинтересовани лица,че заседанието насрочено за 15:00 часа при дневен ред:
1. Разглеждане на заявления за отказ от Лилко Лилков Хаджиев и Радостин Маломиров Делибашев.
2. Други.
Не се проведе, поради липса на необходимия кворум.
Присъствали  5/пет/ члена на комисията в с-в:
- Радина Карасавова
- Филип Джурелов
- Атанас  Ферадов
- Красимир Плявов
- Елин Пехливанчев

05.11.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателя на Общинска избирателна комисия Доспат уведомява всички заинтересовани лица,че заседанието насрочено за 15:00 часа,
При дневен ред:
  1. Разглеждане на заявления за отказ от Лилко Лилков Хаджиев и Радостин Маломиров Делибашев.   
  2. Други.
Не се проведе, поради липса на необходимия кворум.
Присъствали  5/пет/ члена на комисията в с-в:
- Радина Карасавова
- Филип Джурелов
- Атанас  Ферадов
- Красимир Плявов
- Елин Пехливанчев

05.11.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 05.11.2015 г. от 15:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 2. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

     1. Разглеждане на подадени до ОИК Доспат заявления за отказ от встъпване в длъжност от обявен за избран общински съветник и от кандидат за общински съветник от кандидатската листа за общински съветници.

    2. Вземане на решения.

29.10.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.10.2015 г. от 16:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 2. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

     1. Вземане на решение за определяне двама членове на ОИК Доспат за приемане на отпечатаните бюлетини за втори тур избори, тяхното транспортиране и съхранение.

     2. Вземане на решения за промяна в състава на СИК на територията на Община Доспат.
        
     3. Други.

21.10.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Общинска избирателна комисия Доспат уведомява, че с Решение № 104-МИ/НР от 17.10.2015г. е определено място, дата и час за провеждане на обученията на членовете на СИК, както следва:
 Място: Читалище „Иван Вазов 1926”, ул. „Първи май”, гр.Доспат.
 Дата: 23 октомври 2015г. /петък/.
 Час: 10:30 часа.
Обучението ще се проведе по Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. на ЦИК, поправени с Решение № 2561-МИ/НР от 12 октомври 2015 г. на ЦИК. Обучението на членовете на СИК ще се проведе съвместно с представители на Общинска администрация Доспат, ПУ-Доспат  и Служби за пожарна безопастност и защита на населението.
Желателно е присъствието на всички членове на СИК.

15.10.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 14.10.2015 г. от 15:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 2. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

 1. Вземане на решение за определяне двама членове на ОИК Доспат за приемане на отпечатаните бюлетини, тяхното транспортиране и съхранение.

      2. Други.

13.10.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Общинска избирателна комисия Доспат уведомява всички партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., че застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа), подадено до 18:00 ч.на 23 октомври 2015 г.  Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният заместващ застъпник заменя застъпник, който не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна от партия, коалиция или инициативен комитет до изборния ден.

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Доспат чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа), подадено до 18.00 ч. на 23 октомври 2015 г. на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

 

09.10.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия Доспат оповестява, че с :
ЗАПОВЕД  № А-765/08.10.2015г.  от кмета на Община Доспат – Антим Пържанов

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на основание чл.10, ал.1, чл.235, ал.1 от Изборен кодекс  §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

ОПРЕДЕЛЯ:

 1.Определя избирателна секция №211000001, намираща се в Читалище „Иван Вазов 1926” в гр. Доспат, ул. „Първи май” №1 за специализирана секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.
 2.Пред секцията по т.1 да бъдат поставени табела и обозначителни знаци, отбелязващи допълнителното й предназначение.
 3.В деня на изборите и националния референдум- 25.10.2015г., както и в деня на втория тур- 01.11.2015г. за транспортиране на избирателите с увредено зрение и затруднения в предвижването по заявка ще бъдат на разположение леки автомобили:
Шкода с рег.№ СМ 05-15 АР и Шкода с рег.№ СА 43-05 СР.
 4.Заявка за оказване на помощ на избирателите с увреждания на опорно –двигателния апарат и зрението ще се приемат в деня на изборите /25 октомври 2015г./ на тел. 03045 23-10; 03045 20-06 и на моб.тел. 0898 767 937 от 08:00 часа до 17:00 часа.

01.10.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Председателят на Общинска избирателна комисия Доспат, на основание чл.85, ал.1 от Изборния кодекс, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 01.10.2015 г. от 16:00 часа, в залата на ОИК Доспат, намираща се на адрес: гр.Доспат, ул.”Здравец” № 2. 

Проект за Дневен ред на заседанието:

  1.Утвърждаване на предпечатния образец на бюлетините за гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г.
  2.Други.

 

22.09.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Общинска избирателна комисия – Доспат уведомява регистрираните кандидати на партиите, коалициите  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Доспат, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, регистрирани в  ОИК - Доспат,   в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе от Общинска избирателна комисия - Доспат на 23.09.2015г. от 15:00 часа , в залата на ОИК – Доспат на адрес: гр. Доспат,  ул.”Здравец” № 2.

18.09.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

По повод на поставени въпроси Общинска избирателна комисия Доспат указва, че при регистрацията на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост на кандидатите.

В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 


18.09.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

                      ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДОСПАТ предоставя :

СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ДОСПАТ  ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ДОСПАТ НА 25.10.2015 г. за трите вида избори.

 

 1. I.За избор на кмет на Община Доспат:

 

1.ПП „ ГЕРБ”
2.ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
3.ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)
4.ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” – БДЦ
5.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
6.КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”


 

II.За избор на общински съветници:

1.ПП „ ГЕРБ”
2.ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”
3.ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)
4.ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” – БДЦ
5.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
6.КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
7.ПП  ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
8.ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
9.КП НАРОДЕН СЪЮЗ


III.За избор на кметове на кметства в Община Доспат:
1.ПП „ ГЕРБ”-кметство : с.Барутин, с.Бръщен, с. Змеица, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар, с. Црънча.
2.ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”- кметство : с.Барутин, с.Бръщен, с. Змеица, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар, с. Црънча.
3.ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” – БДЦ- кметство : с.Барутин, с.Бръщен, с. Змеица, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар, с. Црънча.
4.ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”- кметство : с.Барутин, с.Бръщен, с. Змеица, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар, с. Црънча.
5.ПП „АТАКА”-кметство: с. Змеица.
6.КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”- кметство : с.Барутин, с.Бръщен, с. Змеица, с.Късак, с.Любча, с.Чавдар, с. Црънча.
7.ПП  ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”-кметство: с. Змеица.
8.ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”-кметство: с.Любча.


18.09.2015

Съобщение ОТ OИК ДОСПАТ

Общинска избирателна комисия-Доспат уведомява регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в община Доспат, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от Изборния кодекс от ОИК е необходимо партиите и коалициите,  при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

18.09.2015

Съобщение от ОИК Доспат

ОТНОСНО: Прием на заявления за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. от ОИК Доспат

ОИК Доспат   уведомява, че документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. в община Доспат се приемат ВСЕКИ календарен ден, от 09.00 до 17.00ч. в залата на ОИК Доспат.

Краен срок за подаване на заявленията / Приложение 58-МИ и Приложение 59-МИ/ е 22 септември 2015г., 18.00 часа.

Желателно е информацията за кандидатските листи да бъде представена и на технически носител в електронен вариант. В случай че същата е предоставена в електронен формат на технически носител, следва да се счита за улеснение на общинската избирателна комисия и значително ще улесни работата по оформяне на решенията и удостоверенията.

Непредставянето на кандидатската листа в електронен формат на технически носител не е основание за връщане или отказ за приемане на предложението, представено от партия, коалиция или местна коалиция.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 174 / 06.06.2018

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 173 / 31.03.2016

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 172 / 08.01.2016

  относно: : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения